Lạn Kha Kỳ Duyên Lạn Kha Kỳ Duyên

   
Phong Thần Châu Phong Thần Châu

Cùng Quân Duyên Cùng Quân Duyên

Tục Lạt Giang Hồ Tục Lạt Giang Hồ