Y Đình Mạt Đồng

Cửu Dĩ Hữu Tình Cửu Dĩ Hữu Tình

Không Thể Ký Hiệu Không Thể Ký Hiệu

   
Em Còn Nhớ Tôi Không? Em Còn Nhớ Tôi Không?

   
Sống Lại Để Chuộc Lỗi Sống Lại Để Chuộc Lỗi