Thiên Tàm Thổ Đậu

Đại Chúa Tể Đại Chúa Tể

   
Vũ Động Càn Khôn Vũ Động Càn Khôn

   
Đấu Phá Thương Khung Đấu Phá Thương Khung

   
Nguyên Tôn Nguyên Tôn