Mạch Ngôn Xuyên

Yêu Không Chậm Trễ Yêu Không Chậm Trễ

   
Quả Ngọt Năm Tháng Quả Ngọt Năm Tháng

   
Tiến Về Phía Nhau Tiến Về Phía Nhau

   
Chờ Ánh Sao Rơi Chờ Ánh Sao Rơi