Lượng Nhược Tinh Thần

Nguyện Ý Vì Anh, Chàng Thiếu Niên Câm Nguyện Ý Vì Anh, Chàng Thiếu Niên Câm