Đông Bôn Tây Cố

Hai 'Cầm' Cùng Vui Hai 'Cầm' Cùng Vui

   
Nhớ Mãi Không Quên Nhớ Mãi Không Quên

   
Quân Tử Có Cửu Tư Quân Tử Có Cửu Tư